โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

null    โครงการพัฒนาบุคลากรสตรีทางพระพุทธศาสนา ฝึกอาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๖โดยรก.ผอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย กล่าวปิดงานพร้อมมอบใบวุฒิบัตรแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม