หอสมุดสมเด็จย่า 100 ปี มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

    ขอขอบคุณ altชมรมห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยผู้อำนวยการสิริกาญจน์  โพธิ์เขียว คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มาช่วย Catalog หนังสือ  จัดระบบห้องสมุดให้ใหม่ และติดต่อองค์การ Uninet เพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้เร็ว  ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2555