อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษา 60

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยโดย อาจารย์ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบริการการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมนั้นจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจในเรื่อง ระบบการเงิน ระบบบริการการศึกษา รวมไปถึงเรื่องแผนการเรียนการสอนและการจัดตารางเรียนตารางสอน