โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบการสอนพระพุทธศาสนา(ครูมืออาชึพ) ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 -วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย