มมร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจุัดการควา่มรู้

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ณ ชั้น ๑ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ – วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

 

 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีพระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธาน ในการเปิดโครงการ ดร.วสิฐพัชร วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และ มีผู้บริหารจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย  และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ – วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.วสิฐพัชร วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลการดำเนินโครงการ

 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ผศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนัน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

>>> ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากคุณ Chaiyaphol มมรส่วนกลาง <<<