ประชุมเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ 4 ปี พ.ศ.2559-2562

บุคลากรมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ประชุมเรื่องแผนกลยุทธ์ 4 ปี พศ.2559-2562 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 ก่อนจะนำ

 

 

 

 

 

         แผนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบงานวิจัย ในวันที่ 10-12 ก.พ. 2559 ที่โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี และหลังจากการอบรม ได้มีการมอบหมายงานผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ทุกวิทยาเขตและวิทยาลัย ให้จัดทำแผนตามแบบฟอร์มที่อ.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวิทยากร นำแผนมาปรับปรุง จัดทำให้สมบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ให้มา

 

         บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจึงนำแผนกลยุทธ์นั้นมาเข้าที่ประชุม ปรึกษาหารือกัน เพื่อหา จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และภัยคุกคาม รวมทั้งการหา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเอกลักษณ์เฉพาะของวิทยาลัยฯ เพื่อให้แผนเหมาะสมกับสถาบันที่ผลิตเฉพาะบัตฑิตแม่ชีและสตรีมากยิ่งขึ้น

 

บุคลากรมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ประชุมเรื่องแผนกลยุทธ์ 4 ปี พศ.2559-2562 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559

 

 

อ.พนมมาศ บำรุงศิลป์ และแม่ชีจิณธกาญจน์ ธัมมรักขิตาแนะนำการทำมคอ.3 และ 5

เกณฑ์ใหม่ จากการที่ไปอบรม มคอ.3 และ 5 (ที่โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่  5-7 กุมภาพันธ์ 2559) โดยให้แนะนำการทำมคอ.หลักสูตรละ 2 ท่าน/คน แล้วจัดทำ มคอ.3 และ 5 ส่งงานประกันส่วนกลางของ ภาคเรียนที่ 1/2558 โดยให้ส่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

 

  

หลังการอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบงานวิจัย เมื่อวันที่ 10-12 ก.พ. 2559

บุคลากรผู้เข้าอบรมได้นำแผนกลยุทธ์นั้นมาเข้าที่ประชุม และหา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัย

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

 

  

ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559  และให้นำส่งในวันที่ 4 มีนาคม 2559

โดยผู้อำนวยการและอาจารย์ พนมมาศ บำรุงศิลป์ ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนให้เจ้าหน้าที่ประกันฯ นำส่งไฟล์ที่งานประกันฯส่วนกลาง