เสริมความรู้การวิจัยและระบบกลไกว่าด้วย การประเมินมคอ.

อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้การวิจัยและระบบกลไกว่าด้วย การประเมินกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

                            

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัย

พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร กล่าวรายงาน

 

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน

 

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ (ขวา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะ

 

 

แบ่งกลุ่ม Workshop เรื่องการเขียนมคอ.๓-๗ จำนวน ๑๙ กลุ่ม

 

   

 ทีมงานประกันคุณภาพ

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร

กล่าวปิดการฝึกอบรมและ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การเขียน มคอ.3 - มคอ.7

ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559