ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร

 โครงการสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน กิจกรรม "การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก" ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

 

 

พระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวนการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

เป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดพิธีฯ

 

  

แม่ชีดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร.กล่าวรายงาน