กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ "ล้านนาเกมส์" ม.ค. 59

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓  "ล้านนาเกมส์" ณ สนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปีจังหวัดเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

 

 

ชิง ๑๕ เหรียญทองใน ๖ ชนิดกีฬา  ได้แก่ แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล ตระกร้อ ฟุตซอล และฟุตบอล สำหรับการแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ในครั้งต่อไปนั้น จะไปจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยาเขตศรีธรรมโศกราชรับเป็นเจ้าภาพ

สรุปเหรียญรางวัลกีฬาทุกประเภท
ลำดับ รายชื่อ      ทอง       เงิน     ทองแดง รวม
1 วิทยาเขตล้านนา 4 3 4 11
2 วิทยาเขตร้อยเอ็ด 3 3 5 11
3 มมร ส่วนกลาง 3 2 1 6
4 วิทยาเขตอีสาน 2 1 2 5
5 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ 1 1 2 4
6 วิทยาเขตศรีล้านช้าง 1 2 0 3
7 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 1 1 3
8 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 0 1 0 1
9 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ 0 1 0 1
10 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 0 0 0 0
11 วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 0 0 0 0
  รวม 15 15 15 45

 นักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วม จำนวน 53 คน

 

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา  เจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานกีฬาครั้งนี้

 

การแสดงต้อนรับของเจ้าภาพ

 

ทีมตระกร้อหญิงแข่งกับ กาฬสินธ์

 

วอลเลย์บอลแข่งกับ วข.รอ. มปถ.ชนะ

 

 

การแสดงรำ "โคราชขอต้อนรับ"

 

รับรางวัล

ผศ.สุริวัตร  จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและกล่าวปิดงาน

 

ธงถูกส่งมอบให้กับเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งต่อไปคือวิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จ.นครศรีธรรมราช