สมศ.รับรองการศึกษา

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔

ระดับคุณภาพ ดี แสดงว่า สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด