ปฏิทินการศึกษา

 

 

ปฏิทินการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ชั้นปี 1-4

 


ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

 

อัพเดต มิถุนายน 2558