อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาบุคลากร (สตรี)ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม "อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต ประจำปีการศึกษา 2557 " นักศึกษารุ่น 16  จำนวน ๓๑ คน ระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2557

 

 

เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเข้ามาใหม่ต้องอบรมก่อนการเปิดภาคเรียนทุกปี โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ,  สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีเขาภูหลวง, อาศรมมาตา,และจากวัดสุทธจินดา นำกิจกรรมต่าง ๆ มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะ การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกันในรั้ววิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข

แม่ชีดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร. กล่าวรายงาน

พระครูบวรคณานุศาสน์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท

อาจารย์วทัญญู ภูครองนา อธิบายหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว นำนักศึกษาผ่อนคลายด้วยการเล่นโยคะ

แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว นำนักศึกษาผ่อนคลายด้วยการเล่นโยคะ 

แม่ชีไพเราะ ทิพยทัศน์ ดร. สอนธรรมะนักศึกษาและพาผ่อนคลายความตึงเครียด

แม่ชีศรีสลับ อุปมัย พานักศึกษาฟังแหล่จากพระนักเทศน์ชื่อดัง เรื่องพระคุณแม่

พระครูปรีชาวชิรธรรม,ดร. กล่าวถึงประโยชน์ของการสวดมนต์ให้นักศึกษาฟัง

แม่ชีคล้ายจันทร์ เวินเสียง และคณะ พานักศึกษาปี ๑ รุ่น ๑๖ หัดสวดมนต์

คณะพระวิทยากร จากวัดสุทธจินดา พานักศึกษาเล่นกิจกรรมธรรมะและนันทนาการ

วันที่๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผอ.มปถ.มอบใบวุฒิบัตร