พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับมมร มปถ
ฮิต: 1227
ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)
 
 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ”
"Academic Excellence based on Buddhism"