โครงการจัดตั้งมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

 โครงการจัดตั้งมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

         ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ ได้ดำริร่วมกันในการกำหนดบทบาทและสถานภาพของสตรี ภายใต้โครงสร้าง ความเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขของสังคมที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาสและถูกละเลยเอาเปรียบจากสังคม โดยในระยะเริ่มต้นได้ประสานการดำเนินการเพื่อกำหนดสถานภาพของแม่ชี และแสวงหาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานศึกษาในลักษณะที่เป็นสถานศึกษาสำหรับ สตรี ที่จัดการศึกษาบนพื้นฐานเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
       พ.ศ. ๒๕๔๑ องค์กรสตรีทั้งสององค์กร โดยการนำของแม่ชีคุณหญิงขนิษฐา  วิเชียรเจริญ ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏ-ราชวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาตามความดำริดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ได้มีมติสนับสนุนโครงการและให้เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย จึงถือว่าโครงการจัดสร้างสถานศึกษาสำหรับสตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการ จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยในระยะเริ่มต้นให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies) ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เลขที่ ๕๐๑/๑ หมู่๓ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อว่า “มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย”
ใน การเปิดการเรียนการสอนที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี กลุ่มองค์กรสตรีได้ดำเนินการจัดสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ขึ้นที่ตำบลภูหลวง อำเภอปักธยงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่จำนวน ๗๖ ไร่ ๘๒ ตารางวา  ซึ่งบริจาคโดย นายเสรี  เวชโช จำนวน ๕๗ ไร่ ๘๒ ตารางวา  และแม่ชีราตรี  ตุรงควัธน์ จำนวน ๑๙ ไร่  และ
         ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้เปิดการเรียนการสอนที่ ๙๕ หมู่ ๗ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาจนถึงปัจจุบันหอสมุดสมเด็จเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ชื่อภาษาไทย

•  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  ในพระสังฆราชูปถัมภ์                                       
•  ใช้อักษรย่อว่า มปถ.
ชื่อภาษาอังกฤษ 
•  Mahapajapati Buddhist College 
•  ใช้อักษรย่อว่า  MBC
สถานที่ตั้ง
•  เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗  ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
สถานภาพวิทยาลัย
•  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับ “วิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความในมาตราที่ ๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
•  ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีส่วนงานเพิ่ม คือ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
การบริหารและการจัดการ
•  มีผู้อำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
•  มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
การจัดการศึกษา
•  หลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีชื่อปริญญาว่า
    “ศาสนศาสตรบัณฑิต” และใช้อักษรย่อชื่อปริญญาว่า “ศน.บ.” ทุกสาขาวิชา เช่น ศน.บ. (พระพุทธศาสนา),
    ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ),
•  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓