ข้อมูลนักศึกษาฝึกสอน ปี ๕ รุ่น ๑๓ ปี ๒๕๕๘

ตัวอย่างเอกสารประกอบการฝึกสอน สำหรับนักศึกษา ปีที่ ๕

 

คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สมุดประจำตัวนักศึกษา

แบบประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้

- แผนการจัดการเรียนรู้ 1

- แผนการจัดการเรียนรู้ 2

- แผนการจัดการเรียนรู้ 3

- แผนการจัดการเรียนรู้ 4

- แผนการจัดการเรียนรู้ 5

- แผนการจัดการเรียนรู้ 6

- แผนการจัดการเรียนรู้ 7

- แผนการจัดการเรียนรู้ 8

- แผนการจัดการเรียนรู้ 9

- แผนการจัดการเรียนรู้ 10

- แผนการจัดการเรียนรู้ 11

- แผนการจัดการเรียนรู้ 12

- แผนการจัดการเรียนรู้ 13

- แผนการจัดการเรียนรู้ 14

- แผนการจัดการเรียนรู้ 15

- แผนการจัดการเรียนรู้ 16

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

- ปก

- คำนำ

- สารบัญ

- วัตถุประสงค์

- ประวัตินักศึกษา

- ประวัติมมรและมปถ

- ประวัติโรงเรียน

- ตารางสอน

- การวิจัยในชั้นเรียน

- สรุปปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

- สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- สรุปการปฏิบัติการสอน

- บทวิจารณ์

- ข้อเสนอแนะ

- บรรณนุกรม

- ภาพทัศนะศึกษา