ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย

 


alt

     มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เป็นวิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 


     ชื่อมหาวิทยาลัย

        ภาษาไทย :มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  อักษรย่อ คือ มมร

        ภาษาอังกฤษ :Mahamakut Buddhist University   อักษรย่อ คือ MBU

        ภาษาไทย : มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย อักษรย่อ คือ มปถ

        ภาษาอังกฤษ :Mahapajapati Buddhist College  อักษรย่อ คือ MBC

 

     ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย

         วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส

    ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

 

     สีประจำมหาวิทยาลัย

          สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี อันเป็นวันพระราชสมภพ

 

     ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

           ต้นโพธิ์ ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

     คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา

           ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์