อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

alt 

     อัตลักษณ์

          บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

     เอกลักษณ์

       บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

    การชี้นำ ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาของสังคม ๒ เรื่อง

    ๑. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือจำสำนึกทางสังคม

    ๒. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม