ปรัชญา ปณิธาณ


 

alt

 

ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy) 

 

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

"Academic Excellence based on Buddhism" 

 

ปณิธาน (Aspiration)

 

   มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม  ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ