ภาพตรวจประเมินการศึกษาภายใน 57

       คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระ สังฆราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2557

 

 

 

               พระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด นำจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ  คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน

 

               โดยมีนักศึกษาชั้นปี 1 เป็นผู้ช่วยกรรมการตรวจประเมินหาเอกสาร

               คณะกรรมการสัมภาษณ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า