Get Adobe Flash player
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
ปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา : Academic Excellence Based on Buddhism ,มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย โทร. 044-249398-9,081-8192055,081-2657321,091-330-3709

MBU MAIL

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

   นักศึกษาชั้นปี ๔ คณะศาสนาและปรัชญา มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง และเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

 

 

 

 

 

โครงการหมอภาษาพัฒนา เยาวชน

 

. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในสภาพปัจจุบันได้พบปัญหาที่เกิด จากการสื่อสารไม่เข้าใจกัน ซึ่งปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่ควรแก้ไข คือ ปัญหาการอ่านออกเสียง และเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องตามภาษามาตรฐาน โดยจะพบมากตามที่ต่างๆ ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร และจากการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง และเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนขึ้น เพื่อสนองหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

  

 . วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา และพัฒนา ทักษะการอ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง

๒.๒ เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ และส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านภาษาไทยให้ถูกต้อง

๒.๓ เพื่อเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์เชิดชูคุณค่าของภาษาไทย

  

๓. วิธีดำเนินการ กิจกรรม

.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

.๒ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาษาไทยเพื่อวางแผนดำเนินงาน

.๓ จัดทำแบบฝึกออกเสียง

.๔ จัดสถานที่ปฏิบัติการร้านหมอภาษา

.๕ เปิดบริการห้องหมอภาษาในโรงเรียน ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

.สรุปผลการปฏิบัติงาน

  

๔.ระยะเวลาดำเนินการ

๒๙ กรกฎาคม  ๒ กันยายน ๒๕๕๔

  

. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

  

. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

.๑ นักเรียนตระหนักในด้านการส่งเสริมและรักษาภาษาไทย

.๒ นักเรียนเห็นความ สำคัญของการแก้ ปัญหาการ อ่านออกเสียงภาษาไทย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย

.๓ นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน

  

. การประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร โรงเรียน มีนาคม ๒๕๔๕

๘. เอกสารและแหล่งความรู้ที่ใช้ในการศึกษา

 ๘.๑ แบบฝึกอ่าน เขียน

 ๘.๒ หนังสืออ่านนอกเวลาในห้องสมุด

 ๘.๓ บัตรคำ

 ๘.๔ ตารางพยัญชนะ และ สระ

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

 

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.

อธิการบดี

 

พระอุดมธีรคุณ

ผู้อำนวยการ

เข้าระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้77
mod_vvisit_counterเมื่อวาน123
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1322
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว620
mod_vvisit_counterเดือนนี้200
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5039
mod_vvisit_counterทั้งหมด401301

เรามี

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์