Get Adobe Flash player
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
ปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา : Academic Excellence Based on Buddhism ,มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย โทร. 044-249398-9,081-8192055,081-2657321,091-330-3709

MBU MAIL

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

alt

วิสัยทัศน์ (Vision Statements) 

   (1)เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

   (2) เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมวลชนที่ผลิตบัณฑิตตามแนวพระพุทธศาสนาและ  บุคลากรด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการดำรงชีวิตแบบพุทธ

   (3) เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชี้นำและยุติความขัดแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรม

   (4) เป็นสถาบันที่เน้นทำวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวิจัยเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนาและนำผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะ สงฆ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ (Mission Statements) 

  (1) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ และผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น

  (2) ให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุข การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา 

  (3) วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย

  (4) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น แหล่งค้นคว้า ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

 

 

 

 

พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.

อธิการบดี

 

พระอุดมธีรคุณ

ผู้อำนวยการ

เข้าระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวาน154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้808
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว905
mod_vvisit_counterเดือนนี้4094
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4372
mod_vvisit_counterทั้งหมด395794

เรามี

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์