อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
 
เอกลักษณ์
บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
 
การชี้นำ ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาของสังคม ๒ เรื่อง
๑. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือจำสำนึกทางสังคม
๒. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม