ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)
 
 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ”
"Academic Excellence based on Buddhism"