การจัดการความรู้  (Knowledge Management: KM) 5 วิถี ปีการศึกษา 2564

1.แนวปฏิบัติที่ดีวิถีที่ 1 แนวทางการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษให้ ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.แนวปฏิบัติที่ดีวิถีที่ 2  แนวทางการประชาสัมพันธ์ มปถ. ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี

3.แนวปฏิบัติที่ดีวิถีที่ 3 แนวทางการพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

4.แนวปฏิบัติที่ดีวิถีที่ 4 การพัฒนานักศึกษาโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาสังคม หรือ การวิจัยเพื่อแก้ไขมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อให้บรรลุตามภารกิจสำคัญของวิทยาลัย

5.แนวปฏิบัติที่ดีวิถีที่  5 แนวทางการยกระดับสมรรถนะ บุคลากร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อให้บรรลุตามภารกิจสำคัญของวิทยาลัย

Infographic (KM)