มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน/นักศึกษา ที่จบม.6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เฉพาะแม่ชีและสุภาพสตรี) ปีการศึกษา 2565
-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา รับจำนวน 30 คน
-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับจำนวน 30 คน
-มีทุนการศึกษา อาหาร ที่พัก น้ำ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้
-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม(แผนการรับนักศึกษา/ค่าใช้จ่าย/ใบสมัคร) https://drive.google.com/.../12v0EkZDouKbx_Z.../view...
-ลิงค์สมัครออนไลน์ (Online Admissions 2022) https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPga.../viewform... คลิก!!
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาลง The Good News